Transaksione në valute

Transaksione në monedhë të huaj tre-mujori  IV tre-mujori  III tre-mujori  II tre-mujori  I
Viti 2020      Perfundimtar Perfundimtare
 Viti 2019  Përfundimtar  Përfundimtar  Përfundimtar  Përfundimtar
Viti 2017  Përfundimtar  Përfundimtar Përfundimtar Përfundimtar
Viti 2016 Përfundimtar Përfundimtar Përfundimtar Përfundimtar
Viti 2015 Përfundimtar​  Përfundimtar Përfundimtar Përfundimtar
Viti 2014 Përfundimtar