Tatimi mbi të ardhurat Personale

Të gjithë rezidentët në Republikën e Shqipërisë, njësitë e qeverisjes qendrore dhe vendore, organizatat jofitimprurëse dhe çdo subjekt tjetër i njohur nga legjislacioni në fuqi, janë të detyruar të mbajnë në burim tatimin në masën 10% nga shuma bruto e pagesave të mëposhtme, të gjeneruara nga një burim në Republikën e Shqipërisë.

 

Interesat

10%

Pjesa e fitimit

10%

Tarifa për shërbimet teknike, të menaxhimit dhe ato financiare etj.

10%

Tarifa për qira

10%

Dividend

10%

Pagesa për të drejtën e autorit dhe pronësinë intelektuale

10%

 

Të gjithë individët rezidentë në Shqipëri u nënshtrohen tatimeve për të gjitha të ardhurat e prodhuara kudo në botë, ndërsa jo-rezidentët janë subjekt i tatimeve vetëm për të ardhurat e prodhuara brenda kufijve të territorit shqiptar.

  1. Burimet e të ardhurave në Shqipëri
  2. Tatimi mbi të Ardhurat Personale nga paga