Shlyerja e Detyrimeve të Prapambetura

Në kuadër të zbatimit të VKM nr. 50, datë 05.02.2014 “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit”, të ndryshuar”, për vitin 2015 Ministria e Financave ka vijuar punën për të siguruar vazhdimin e procesit të shlyerjes së detyrimeve të prapambetura.

Në kuadër të strategjisë, deri më datë 31 dhjetor 2015, Ministria e Financave ka alokuar në total rreth 18.38 miliardë lekë detyrime të prapambetura sipas kategorive: (i) investimet publike, janë alokuar 6.31 miliardë lekë, (ii) shpenzimeve korrente për mallra dhe shërbime, janë alokuar rreth 0.96 miliardë lekë, (iii) rimbursim TVSh-je, Tatim-Fitimi dhe Akcize janë alokuar rreth 5.87  miliardë lekë, (iv) “Të tjera” janë alokuar 5.23 miliardë lekë ku përfshihen: detyrimet për Vendimet gjyqësore”, janë alokuar rreth 3.75 miliardë lekë, Shpronësimet” janë alokuar rreth 0.27 miliardë lekë  dhe “Emergjencat dhe shpërblimet për lindjet” janë alokuar rreth 1.21 miliardë lekë.

Në mënyrë të përmbledhur gjeni më poshtë tabelën e alokimit dhe realizimit të pagesave.

Përmbledhëse e ecurisë së shlyerjes së detyrimeve të prapambetura deri më datë 31.12.2015

/lekë
Nr. Detyrimet sipas kategorive Vlera e

çelur deri

më 31.12.2015

Paguar deri më datë

31.12.2015

%

paguar/çelur

1 Kategoria e Investimeve Publike

           6,307,408,327

           6,113,835,546

97%
2 Detyrimet për kontrata për mallra dhe shërbime  962,275,693 844,472,248 88%
3  Rimbursimi i TVSH dhe Tatim fitimit dhe Akcize     5,878,572,966 5,665,762,284 96%
4  Kategoria të tjera (vendimet gjyqësore, shpronësime, PAK, etj) 5,234,131,777 5,053,664,406 97%
TOTALI 18,382,388,762 17,677,734,485  96%

Raporti_i_Monitorimit_te_Detyrimeve_te_Prapambetura_deri ne Shtator 2019

Information on new arrears until September 2019

Information on new arrears until December 2019

Raporti_i_Monitorimit_te_Detyrimeve_te_Prapambetura_deri ne Dhjetor 2019

Information on new arrears until March 2020

Raporti_i_Monitorimit_te_Detyrimeve_te_Prapambetura_deri ne Mars 2020

 

Raporti i Monitorimit  te Detyrimeve te Prapambetura deri ne Qershor 2019

Information on new arrears until June 2019

Raporti i Monitorimit te Detyrimeve te Prapambetura deri ne Mars  2019

Information on new arrears until March 2019

Detyrimet e prapambetura, Mars 2019

DETYRIMET E PRAPAMBETURA, NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE (MARS 2019)

Raporti i monitorimit te detyrimeve te prapambetura viti 2018

Information on new arrears until December 2018

Raporti i Monitorimit të Detyrimeve te Prapambetura Janar-Mars 2018 dhe Janar 2016-Mars 2018

Raporti i Monitorimit te Detyrimeve te Prapambetura Tetor-Dhjetor 2017 dhe Janar 2016 – Dhjetor 2017

Information on new arrears October- December 2017 and January 2016 – December 2017

Raport Detyrimet e Prapambetura Korrik – Shtator 2017

Information on new arrears July  – September 2017

Raport Detyrimet e Prapambetura Janar – Qershor 2017

Informacion mbi Detyrimet e Prapambetura të krijuara rishtazi Nëntor – Dhjetor 2016, dhe ato Janar 2015 – Dhjetor 2016

Information on new arrears November – December 2016 and January – December 2016

Informacion mbi detyrimet e prapambetura të krijuari rishtaz, Korrik – Tetor 2016

Informacion mbi detyrimet e prapambetura të krijuari rishtaz, Maj – Gusht 2016

Informacion mbi detyrimet e prapambetura të krijuari rishtaz, Janar – Prill 2016 

LISTAT E DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA

• Rimbursimi i TVSH deri më datë 31.12.2015

• Rimbursimi i tatim-fitimit deri më datë 31.12.2015

• Rimbursimi i akcizes deri më datë 31.12.2015

• Shlyerjet e detyrimeve të prapambetura për investimet publike deri më datë 31.12.2015

• Shlyerjet e detyrimeve të prapambetura për shpenzimet korente mallra dhe shërbime deri më  datë 31.12.2015

• Shlyerjet e detyrimeve të prapambetura për Kategorinë të tjera (Vendime Gjygjësore, Shpronësime, etj )  deri më datë 31.12.2015

• Lista e detyrimeve të prapambetura për shpenzimet operative llogaritë ekonomike 600-606 (E konsideruar e rregullt)

• Lista e detyrimeve të prapambetura për shpenzimet operative llogaritë ekonomike 600-606, e konsideruar Jo e rregullt (Për VERIFIKIM dhe PLOTËSIM)

• Lista paraprake e përditësuar e detyrimeve të prapambetura për investime publike (E konsideruar e rregullt)

• Lista paraprake e përditësuar e detyrimeve të prapambetura për investime publike, e konsideruar Jo e rregullt (Për VERIFIKIM dhe PLOTËSIM)

• Informacion mbi detyrimet e prapambetura të krijuara rishtaz, Maj– Gusht 2015

• Informacion mbi detyrimet e prapambetura të krijuara rishtaz, Janar – Prill 2015

• Informacion mbi detyrimet e prapambetura të krijuara rishtaz, Tetor – Dhjetor 2014

• Masa për monitorimin hap pas hapi të procesit të shlyerjes së detyrimeve të prapambetura

• Informacion mbi detyrimet e krijuara rishtazi Janar- Dhjetor 2015

————————————————————————————————————

STRATEGJIA PËR SHLYERJEN E DETYRIMEVE

Strategjia për Parandalimin dhe Shlyerjen e Detyrimeve të Prapambetura dhe Plani  i Veprimit

• Udhëzimi nr.16, datë 22.05.2015 “Për një ndryshim në udhëzimin nr.5 datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve te prapambetura”, i ndryshuar

• VKM nr.405, datë 13.5.2015 Për një shtesë në vendimin nr.50, datë 5.2.2014 “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit”, të ndryshuar

• Udhëzimi nr.1, datë 04.06.2014, për “Mënyrën e Ekzekutimit të Detyrimeve Monetare të Njësive të Qeverisjes së Përgjithshme në LLogari të Thesarit”

• Udhëzimi për detyrimet e prapambetura Final

• Shtojca 1/a: Raportimi i  pagesave të Detyrimeve të Prapambetura për Investimet Publike

• Shtojca 1/b: Raportimi i pagesave  të detyrimeve të prapambetura për shpenzimet për mallra dhe shërbime

• Udhezimi nr 5/1 datë 21.05.2014 për ”Shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”

• Shtojca 1 : Raporti i pagesave mbi detyrimet e prapambetura

• Shtojca 2 : Formati i listës për rimbursimin e tepricës kreditore të TVSH-së dhe Tatim-Fitimit

• Shtojca 3 : Formati i raportimit të detyrimeve të prapambetura në bazë tre-mujore

• Formati i Urdhër Pagesës për TVSH

—————————————————————————————————————

Për më tepër llikoni Linkun

 

Klikoni këtu për të na kontaktuar për të gjitha ankesat tuaj.