Postuar më: 22/04/2015

Mbi plotësimin e Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave të Vitit 2014

Mbi plotësimin e Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave të Vitit 2014

Afati përfundimtar për plotësimin e Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave të Vitit 2014 është data 30 Prill, 2015. Plotësimi i deklaratës bëhet vetëm në formë elektronike. Në vijim janë disa udhëzime nëse deklarimin do ta kryeni vetë.

Deklarata Individuale Vjetore e të Ardhurave duhet plotësuar nga:

·       Individët rezidentë në Republikën e Shqipërisë që realizojnë të ardhura personale mbi 2.000.000 Lekë në vit;

·       Personat jo-rezidentë (individë të huaj) që realizojnë të ardhura me burim në Republikën e Shqipërisë mbi 2.000.000 Lekë në vit;

Deklarimi i të ardhurave personale mund të bëhet vetëm në formë elektronike nga Individët rezidentë dhe Individët jo-rezidentë, përfshirë shtetasit e huaj rezidentë ose jo-rezidentë tatimorë në Shqipëri.

A. Për Shtetasit Shqiptarë (që janë pajisur me kartë identiteti) Deklarata Individuale Vjetore e të Ardhurave duhet detyrimisht të plotësohet nga faqja e internetit e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Për tu log-uar në Sistem ndiqen hapat që vijojnë:

1.     Klikoni në adresën :  www.tatime.gov.al,

2.     Në kutinë shërbimet, zgjedh “eSherbimet -Tatimet e mia”, dhe klikoni  “Regjistrim Ketu”,

3.     Plotësoni të dhënat personale në fushat e mëposhtme:

Ju lutemi, plotësoni të dhënat tuaja personale

Numri Personal * [          ]
Numri i Kartës së Identitetit * [          ]
Emri * [          ]
Atësia * [          ]
Mbiemri * [          ]
Mëmësia * [          ]
Data e Lindjes * [          ]
Zyra Tatimore * [??? /]
Adresa e e-mailit * [          ]
Numri i Telefonit [          ]
Password * [          ]
Confirm Password * [          ]
Fjalëkalimi duhet të plotësoje kushtet më poshtë:

1. Duhet të jetë të paktën 8 karaktere i gjatë
2. Duhet të përmbajë të paktën një numër.
3. Duhet të përmbajë të paktën një gërmë kapitale dhe një jo-kapitale.

[ ] E lexova dhe bie dakord me termat dhe kushtet
[Regjistro]

1.

Shënim: Pasi jeni regjistruar, mund të hyni në eFiling!
Emri juaj i përdoruesit do të jetë numri juaj personal dhe fjalëkalimi juaj do të jetë fjalëkalimi që keni vendosur në këtë formë!

 

B. Shtetasit e huaj duhet të regjistrohen në Administraten Tatimore si Tatimpagues të të Ardhurave Individuale. Për tu regjistruar ato duhet të paraqiten në zyrat e shërbimit të tatimpaguesve dhe individi jep disa te dhena identifikuese dhe me pas pajiset me nje numer identifikimi nga sistemi. Pasi Personat jo-rezidentë pajisen me user name dhe password përkatës mund të hynë në e-Filing.

4.     Pas hyrje në sistem tek “Deklaratat”, zgjedh “Tatimin mbi të Ardhurat Individuale”, kliko krijo “Deklaratë”dhe zgjidh periudhen 2014 (14 A) që do të deklarohet.

5.     Plotëso Formularin për të ardhurat e realizuara dhe tatimet e mbajtura. Nëse jemi të bindur për plotësimin e saktë, Kliko “Ruaj, dhe shëno gati për përpunim”.

6.     Në rast se deklarata rezulton me Tatim për tu Paguar, atëhere kliko “Printo Urdhërpagesën”.

Të rejat e fundit