Buletini Fiskal

Në tabelën e mëposhtme është paraqitur buletini fiskal.

Buletini ka për qëllim dhënien e informacioneve periodike për statistikat fiskale të qeverisë. Meqenëse botimi është  periodik, ai pasqyron treguesit e ndryshëm  sipas vlerave të tyre çdo muaj, në mënyrë  progresive dhe metodologjia e përdorur është Modified Cash Base.

 

Klikoni link-et per informacionin e kerkuar sipas muajit dhe vitit.

 

Buletini Fiskal   tre-mujori  IV tre-mujori  III tre-mujori  II tre-mujori  I
Viti 2020          klik
Viti 2019    klik klik klik klik
Viti 2018   klik klik klik klik
Viti 2017   klik klik klik klik
Viti 2016   klik klik klik klik
Viti 2015   klik klik klik klik
Viti 2014   klik klik klik klik
Viti 2013   klik klik klik klik
Viti 2012   klik klik klik klik
Viti 2011   klik klik klik klik
Viti 2010   klik klik klik klik
Viti 2009   klik klik klik klik
Viti 2008   klik klik klik
Viti 2007   klik klik klik klik
Viti 2006   klik ​​​klik ​​​klik klik
Viti 2005   klik klik klik klik
Viti 2004   klik